โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
135 หมู่ 1 บ้านถ้ำเวียงแก  ตำบลนาไร่หลวง  อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 097-950-6752
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวโชติกา แซ่ย่าง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรวรรณ นันทศีล
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนคนที่ ๑
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเปรมสินี ปทุมไพโรจน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยรองประธานนักเรียนคนที่ ๑
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นายวรพงษ์ แซ่ท้าว
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนคนที่ ๒
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นายอนิวัตติ์ วิวัฒนาวิไล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยรองประธานนักเรียนคนที่ ๒
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณภัทร วิวัฒนาวิไล
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัญชิสา แซ่ว้าง
ตำแหน่ง : รองเลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นายอุบล เทียนรุ่งยอดภู
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นายปวิตร ชนกบุญ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรพล แซ่ว้าง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นายสัณหพจน์ แซ่ท้าว
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลเนตร ปทุมไพโรจน์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญญารัตน์ ปทุมไพโรจน์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชญานิษฐ์ วิศรุตเวสสะภู
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเบญญารัตน์ สวรรค์เวียงแก
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชมพูนุช แซ่ท้าว
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธราธิป แซ่ว่าง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิภา แซ่ท้าว
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิรชา วิวัฒนาวิไล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกาญจนา แซ่ท้าว
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิภาวนี ปทุมไพโรจน์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุติมณฑน์ แซ่ท้าว
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริพร แซ่ท้าว
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนุจิรา แซ่ท้าว
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธิพล มิ่งมิตรวิบูลย์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นายธนทัต ทอศิรอชูชัย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นายศิรสิทธิ์ สวรรค์เวียงแก
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นายทินภัทร พงศ์ธนสุนทร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวรินทร แซ่ท้าว
ตำแหน่ง : ฝ่ายประสานสนับสนุนสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัญญาณัฐ วนาสุวดี
ตำแหน่ง : ฝ่ายประสานสนับสนุนสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณิชา ศิลป์ท้าว
ตำแหน่ง : ฝ่ายประสานสนับสนุนสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวรกานต์ อมรกัณย์
ตำแหน่ง : ฝ่ายประสานสนับสนุนสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมนทกานต์ วิวัฒนาวิไล
ตำแหน่ง : ฝ่ายประสานสนับสนุนสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรศิริ วิศรุตภูษิต
ตำแหน่ง : ฝ่ายประสานสนับสนุนสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.1