โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
135 หมู่ 1 บ้านถ้ำเวียงแก  ตำบลนาไร่หลวง  อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 097-950-6752
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวณัฐพร ยินดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายบุญชู วรรณญาพร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1