โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
135 หมู่ 1 บ้านถ้ำเวียงแก  ตำบลนาไร่หลวง  อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 097-950-6752
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภาณุพงศ์ เปาวัลย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ