โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
135 หมู่ 1 บ้านถ้ำเวียงแก  ตำบลนาไร่หลวง  อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 097-950-6752
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายยุทธนา สุนทร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางระนอง ทองสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายบุญญาฤทธิ์ ปะละสี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2