โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
135 หมู่ 1 บ้านถ้ำเวียงแก  ตำบลนาไร่หลวง  อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 097-950-6752
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววลัยพร คำดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายสุทธินันท์ ศรีคำภา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2