โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
135 หมู่ 1 บ้านถ้ำเวียงแก  ตำบลนาไร่หลวง  อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 097-950-6752
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางชุติกาญจน์ จำเริญกิจไพศาล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางวาสนา นันทเสน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวนลัทพร สมฤทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1