โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
135 หมู่ 1 บ้านถ้ำเวียงแก  ตำบลนาไร่หลวง  อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 097-950-6752
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางชุติกาญจน์ จำเริญกิจไพศาล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววลัยพร คำดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางวาสนา นันทเสน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1