โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
135 หมู่ 1 บ้านถ้ำเวียงแก  ตำบลนาไร่หลวง  อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 097-950-6752
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรุจิรา วรรณวิภูษิต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอภิญญา ซอระสี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายณัฐวุฒิ รักไทย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1