โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
135 หมู่ 1 บ้านถ้ำเวียงแก  ตำบลนาไร่หลวง  อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 097-950-6752
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพวงพยอม สุปัน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายสมจิตร์ น้อยราช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอุรารัตน์ ตันกุระ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางนราวรรณ ด่านผาทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสใบทิพย์ จันเครือ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายมวลกฤษฏ์ เชี่ยววัฒนากุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพจมาน ยศอาลัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3