โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
135 หมู่ 1 บ้านถ้ำเวียงแก  ตำบลนาไร่หลวง  อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 097-950-6752
ปฐมวัย

นางสาวนิเทศ รักษา
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวพัชดา น้ำผึ้ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวภาวิตา ชาติเวียง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวอมรศรี ศิลป์ท้าว
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาววราพร แสงประเสริฐ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2