โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
135 หมู่ 1 บ้านถ้ำเวียงแก  ตำบลนาไร่หลวง  อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 097-950-6752
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๒ ล/๕๗-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) และปรับปร (อ่าน 217) 27 ก.พ. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ครั้งที่ 2 (อ่าน 210) 28 ม.ค. 62
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 212 ล/57-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคา (อ่าน 201) 25 ม.ค. 62
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (อ่าน 192) 22 ม.ค. 62
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (อ่าน 209) 22 ม.ค. 62
แบบรูปรายการงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ ล/๕๗-ข(ในเขตแผ่นดินไหว) (อ่าน 221) 22 ม.ค. 62
แบบรูปงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e- (อ่าน 196) 22 ม.ค. 62
ราคากลางงานก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๒ ล/๕๗-ข(ในเขตแผ่นดินไหว) ทบทวนครั้งที่ 3 (อ่าน 231) 21 ม.ค. 62
ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ทบทวนครั้งที่ 3 (อ่าน 199) 21 ม.ค. 62
ประกาศโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๒ ล/๕๗-ข(ในเขตแผ่ (อ่าน 218) 24 ธ.ค. 61
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (อ่าน 213) 07 ธ.ค. 61
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๒ ล/๕๗-ข(ในเขตแผ่นดินไหว)และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคา (อ่าน 201) 07 ธ.ค. 61
อกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2ล/2561 การจ้างก่อสร (อ่าน 197) 07 ธ.ค. 61
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57 - ข (ในเขตแผ่นดินไหว) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ (อ่าน 170) 06 ธ.ค. 61
ขอบเขตรายการที่จะซื้อจะจ้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ราคา (อ่าน 166) 04 ธ.ค. 61
รูปแบบรายการที่จะซื้อจะจ้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 170) 04 ธ.ค. 61
ร่างประกาศ และร่างขอบเขตรายการที่จะจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (อ่าน 165) 04 ธ.ค. 61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน 209) 29 พ.ย. 61
กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 178) 27 พ.ย. 61