โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
135 หมู่ 1 บ้านถ้ำเวียงแก  ตำบลนาไร่หลวง  อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 097-950-6752
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (อ่าน 6) 07 ธ.ค. 61
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๒ ล/๕๗-ข(ในเขตแผ่นดินไหว)และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคา (อ่าน 5) 07 ธ.ค. 61
อกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2ล/2561 การจ้างก่อสร (อ่าน 4) 07 ธ.ค. 61
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57 - ข (ในเขตแผ่นดินไหว) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ (อ่าน 10) 06 ธ.ค. 61
ขอบเขตรายการที่จะซื้อจะจ้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ราคา (อ่าน 11) 04 ธ.ค. 61
รูปแบบรายการที่จะซื้อจะจ้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 10) 04 ธ.ค. 61
ร่างประกาศ และร่างขอบเขตรายการที่จะจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (อ่าน 14) 04 ธ.ค. 61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน 14) 29 พ.ย. 61
กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 12) 27 พ.ย. 61