โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
135 หมู่ 1 บ้านถ้ำเวียงแก  ตำบลนาไร่หลวง  อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 097-950-6752
อัตลักษณ์ - เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ - ผ้าปักเหลอปั๊ว ศิลปินชนเผ่าม้ง โรงเรียนนามพระราชทานสมเด็จย่าเอกลักษณ์ - ยิ้ม ไหว้ ทักทาย