โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
135 หมู่ 1 บ้านถ้ำเวียงแก  ตำบลนาไร่หลวง  อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 097-950-6752
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน - 10 มิ.ย. 61

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (10 มิ.ย.61)
 
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2 36 34 70
อนุบาลปีที่ 3 31 26 57
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 18 15 33
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 17 16 33
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 19 12 31
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 10 11 21
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 11 11 22
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 9 10 19
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 7 13 20
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 10 11 21
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 8 12 20
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 13 9 22
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 9 10 19
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 8 8 16
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 7 10 17
มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 20 27
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 20 32
มัธยมศึกษาปีที่ 3 14 19 33
รวม 246 267 513

ข้อมูลนักเรียน - 10 พ.ย. 61
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (10 พ.ย.61)
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
  อนุบาลปีที่ 2/1 19 17 36
  อนุบาลปีที่ 2/2 19 18 37
  อนุบาลปีที่ 3/1 19 12 31
  อนุบาลปีที่ 3/2 13 14 27
  ประถมศึกษาปีที่ 1/1 17 15 32
  ประถมศึกษาปีที่ 1/2 16 16 32
  ประถมศึกษาปีที่ 1/3 20 12 32
  ประถมศึกษาปีที่ 2/1 9 11 20
  ประถมศึกษาปีที่ 2/2 11 10 21
  ประถมศึกษาปีที่ 3/1 9 10 19
  ประถมศึกษาปีที่ 3/2 7 12 19
  ประถมศึกษาปีที่ 4/1 10 12 22
  ประถมศึกษาปีที่ 4/2 8 13 21
  ประถมศึกษาปีที่ 5/1 13 9 22
  ประถมศึกษาปีที่ 5/2 9 10 19
  ประถมศึกษาปีที่ 6/1 8 8 16
  ประถมศึกษาปีที่ 6/2 7 10 17
  มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 20 27
  มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 20 32
  มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 19 29
รวม 244 267 511