โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
135 หมู่ 1 บ้านถ้ำเวียงแก  ตำบลนาไร่หลวง  อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 097-950-6752
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษา
 2.  ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม   จริยธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
 4. ส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยบูรณาการภูมิปัญญา วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น
 5. พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 8. พัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

 

เป้าหมาย
 1. นักเรียนที่จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. นักเรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทยมีคุณธรรม จริยธรรมและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบริการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 4. ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีทางการศึกษา   มีจิตสำนึก สืบสานภูมิปัญญาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
 5. ผู้เรียนทุกคนมีจิตอาสาและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ
 7. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ   
 8. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส  คุ้มค่า  สามารถตรวจสอบได้ 
 9. โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมระดับเพชร