โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
135 หมู่ 1 บ้านถ้ำเวียงแก  ตำบลนาไร่หลวง  อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 097-950-6752
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
             ภายในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง   ส่งเสริมคุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ปรัชญา
สุส สู สัง  ลภเต ปัญ ญัง”  ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา
คำขวัญ
“แดนวัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพาความรู้ คู่คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง”