โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
135 หมู่ 1 บ้านถ้ำเวียงแก  ตำบลนาไร่หลวง  อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 097-950-6752
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

          เดิมชื่อโรงเรียน ตชด.บำรุงที่  66 เริ่มก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ.2506    โดยได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานยูซ่อมแห่งประเทศไทย บริจาคเงิน  จำนวน 2,500 บาท  ร่วมกับตำรวจตะเวนชายแดนที่ 501 อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  และชาวบ้านร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลัง  และเปิดทำการสอนเมื่อ วันที่  20 กุมภาพันธ์  2507  ชื่อว่า  “โรงเรียนตชด.บำรุงที่ 66”   โดยมี  จ.ส.ต. สุริยา  เวียงสงค์   และพลฯเหลี่ยม  สุภา  เป็นครูผู้สอน  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน  เป็นชาย 20 คน  หญิง 10 คน

          วันที่ 25  กุมภาพันธ์  2514   สมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ. (อาคารไม้มุงสังกะสีขนาด2ห้องเรียน) จำนวน 50,000 บาท มีสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยเป็นผู้ร่วมโดยเสด็จในครั้งนั้น

          วันที่ 4 มีนาคม 2516  สมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนีได้เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดป้ายอาคารเรียนและพระราชทานชื่อว่า“โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย” พร้อมได้แต่งตั้งพลฯบำรุงจิต ประไพและพลฯประสงค์ อุ่นบ่อแก้ว เป็นครูผู้สอน  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 59 คน  เป็นชาย 49 คน หญิง 10 คน

          วันที่ 14 พฤษภาคม 2517  ได้มีพลฯ สันติภาพ ณ ลำพูน และ ส.ต.ท.ประทีป เกศสาลี  มาทำการสอนแทน มีนักเรียนทั้งหมด 52 คน  เป็นชาย 40 คนหญิง 12 คน          

          วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2518  โรงเรียนได้โอนเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  โดยมี  จ.ส.ต.นิวัฒน์  เวียงสี เป็นผู้มอบแก่ นายกาจ รักษ์มณี ปลัดจังหวัดน่าน และนายเสน่ห์ ครุฑเมือง ศึกษาธิการอำเภอเชียงกลาง  ในขณะเดียวกันได้แต่งตั้งให้ นายเจตน์ คำชนะ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และเปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ 4 และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 105 คน  เป็นชาย 60 คน หญิง 45 คน

          วันที่ 1 พฤษภาคม 2523  นายสันทัด  คำยันต์ มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

          วันที่ 9 พฤศจิกายน 2526 นายสนิท  สุทธการ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

          วันที่ 17 พฤษภาคม 2530 นายจรัส  ลำทา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และได้ไปศึกษาดูงานที่ โรงเรียนบ้านปางตอง   อำเภอขุนยวม   จังหวัดแม่ฮ่องสอน    พร้อมนายประสาน  ปทุมไพโรจน์  ในวันที่ 13 – 15  มีนาคม 2531 ต่อมาทางสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดน่านได้มีนโยบายให้ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตาม “โครงการพัฒนาโรงเรียนชาวเขา”

          ปีการศึกษา 2531 โรงเรียนได้ดำเนินการเปิดขยายการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

          ปีการศึกษา 2532  โรงเรียนได้ดำเนินการเปิดขยายการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

          ปีการศึกษา 2533 โรงเรียนได้ขอกำหนดตำแหน่งผู้บริหารเป็นอาจารย์ใหญ่ และได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้นายจรัส  ลำทา  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          ปีการศึกษา 2534 ได้เริ่มการสอนกลุ่มประสบการณ์พิเศษ (ภาษาอังกฤษ) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6

          วันที่ 12 มกราคม 2537 นายจรัญ  ขันทะสีมา   มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          วันที่ 16  พฤษภาคม 2539  นายพิทยา  เขตบุญไสย   มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่

          วันที่ 1 ตุลาคม 2539 นายจรัญ  ขันทะสีมา   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

          วันที่ 19 สิงหาคม 2542    นายนิคม  นาคอ้าย มาดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  

          วันที่ 1 พฤษภาคม 2549 นายบุญช่วย  ยศอาลัย มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย

          วันที่ 1 มิถุนายน  2549 นางนภาพร   แสงนิล มาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย

          วันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 นางธิดา  เสมอใจ มาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย

          วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 นายคมสัน ธรรมสรางกูร มาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย

          วันที่  17 กุมภาพันธ์  2554  นายกรธนวัฒน์  วังแสง มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย

          วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 นางมณีลักษณ์  เทพอินทร์   มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย

          วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 นายพิพัฒน์  พงษ์พันธ์ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย

          ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  511 คน นักเรียนชาย 244 คน นักเรียนหญิง 267 คน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 34 คน

พิธีส่งมอบบ้านพักครู

            โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย    มีอาคารเรียน   7  หลัง  อาคารเอนกประสงค์  1  หลัง  บ้านพักครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1 หลัง  บ้านพักครูเรือนแถว ขนาด  6 ยูนิต  จำนวน 1 หลัง  บ้านพักผู้อำนวยการ  1  หลัง   บ้านพักครูเรือนแถวและเรือนเดี่ยวทั้งสองหลังดังกล่าว   ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย  เมื่อปี  พ.ศ.  2545  ทำการมอบโดยนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย   มอบให้กับผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดน่าน  เมื่อวันที่   5   พฤษภาคม  2545
พิธีมอบรั้วโรงเรียน